Traditional

侍宴浐水賦得濃字

千行發禦柳,一葉下仙筇。
青浦宸遊至,朱城佳氣濃。
雲霞交暮色,草樹喜春容。
藹藹天旗轉,清笳入九重。

Simplified

侍宴浐水赋得浓字

千行发御柳,一叶下仙筇。
青浦宸游至,朱城佳气浓。
云霞交暮色,草树喜春容。
蔼蔼天旗转,清笳入九重。

Pronunciation

shì yàn chǎn shuǐ fù dé nóng zì

qiān xíng fā yù liǔ , yī yè xià xiān qióng 。
qīng pǔ chén yóu zhì , zhū chéng jiā qì nóng 。
yún xiá jiāo mù sè , cǎo shù xǐ chūn róng 。
ǎi ǎi tiān qí zhuǎn , qīng jiā rù jiǔ zhòng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.