Traditional

侍宴蘘荷亭應制

回鑾青嶽觀,帳殿紫煙峰。
仙路迎三鳥,雲衢駐兩龍。
園林看化塔,壇墠識餘封。
山外聞簫管,還如天上逢。

Simplified

侍宴蘘荷亭应制

回銮青岳观,帐殿紫烟峰。
仙路迎三鸟,云衢驻两龙。
园林看化塔,坛墠识馀封。
山外闻箫管,还如天上逢。

Pronunciation

shì yàn ráng hé tíng yīng zhì

huí luán qīng yuè guān , zhàng diàn zǐ yān fēng 。
xiān lù yíng sān niǎo , yún qú zhù liǎng lóng 。
yuán lín kàn huà tǎ , tán shàn shí yú fēng 。
shān wài wén xiāo guǎn , huán rú tiān shàng féng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.