Traditional

侍宴隆慶池應制

靈池月滿直城隈,黻帳天臨禦路開。
東沼初陽疑吐出,南山曉翠若浮來。
魚龍百戲紛容與,鳧鹢雙舟較溯洄。
願似金堤青草馥,長承瑤水白雲杯。

Simplified

侍宴隆庆池应制

灵池月满直城隈,黻帐天临御路开。
东沼初阳疑吐出,南山晓翠若浮来。
鱼龙百戏纷容与,凫鹢双舟较溯洄。
愿似金堤青草馥,长承瑶水白云杯。

Pronunciation

shì yàn lóng qìng chí yīng zhì

líng chí yuè mǎn zhí chéng wēi , fú zhàng tiān lín yù lù kāi 。
dōng zhǎo chū yáng yí tǔ chū , nán shān xiǎo cuì ruò fú lái 。
yú lóng bǎi xì fēn róng yǔ , fú yì shuāng zhōu jiào sù huí 。
yuàn sì jīn dī qīng cǎo fù , cháng chéng yáo shuǐ bái yún bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.