Traditional

侍香金童

喜葉之地,手把懷兒摸。
甚恰恨,出題斯撞著。
內臣過得不住腳。
忙裏隻是,看得斑駁。
駭這一身冷汗,都如雲霧薄。
比似年時頭勢惡。
待檢又還猛想度。
隻恐根底,有人尋著。

Simplified

侍香金童

喜叶之地,手把怀儿摸。
甚恰恨,出题斯撞著。
内臣过得不住脚。
忙里只是,看得斑驳。
骇这一身冷汗,都如云雾薄。
比似年时头势恶。
待检又还猛想度。
只恐根底,有人寻着。

Pronunciation

shì xiāng jīn tóng

xǐ yè zhī dì , shǒu bǎ huái ér mō 。
shèn qià hèn , chū tí sī zhuàng zhù 。
nèi chén guò dé bù zhù jiǎo 。
máng lǐ zhī shì , kàn dé bān bó 。
hài zhè yī shēn lěng hàn , dū rú yún wù báo 。
bǐ sì nián shí tóu shì è 。
dài jiǎn yòu huán měng xiǎng dù 。
zhī kǒng gēn dǐ , yǒu rén xún zhuó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.