Traditional

促拍滿路花

人能常清靜,天地悉皆歸。
一真含眾妙,入希夷。
昭文不會,氣候有成虧。
妄心寂滅盡,困睡饑餐,更無作用施為。

Simplified

促拍满路花

人能常清静,天地悉皆归。
一真含众妙,入希夷。
昭文不会,气候有成亏。
妄心寂灭尽,困睡饥餐,更无作用施为。

Pronunciation

cù pāi mǎn lù huā

rén néng cháng qīng jìng , tiān dì xī jiē guī 。
yī zhēn hán zhòng miào , rù xī yí 。
zhāo wén bù huì , qì hòu yǒu chéng kuī 。
wàng xīn jì miè jìn , kùn shuì jī cān , gēng wú zuò yòng shī wéi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.