Traditional

促拍滿路花

自然爐鼎就,光彩透簾幃。
玉池神水湧,上生肥。
如魚飲水,冷暖自家知。
自家性命事,自家了得,自家性命便宜。

Simplified

促拍满路花

自然炉鼎就,光彩透帘帏。
玉池神水涌,上生肥。
如鱼饮水,冷暖自家知。
自家性命事,自家了得,自家性命便宜。

Pronunciation

cù pāi mǎn lù huā

zì rán lú dǐng jiù , guāng cǎi tòu lián wéi 。
yù chí shén shuǐ yǒng , shàng shēng féi 。
rú yú yǐn shuǐ , lěng nuǎn zì jiā zhī 。
zì jiā xìng mìng shì , zì jiā liǎo dé , zì jiā xìng mìng biàn yí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.