Traditional

促拍滿路花

若論修養事,知有幾多門。
諦當歸宿處,是虛源。
至真至道,簡易合乾坤。
坎離並水火,止是筌蹄,萃然一點長存。

Simplified

促拍满路花

若论修养事,知有几多门。
谛当归宿处,是虚源。
至真至道,简易合乾坤。
坎离并水火,止是筌蹄,萃然一点长存。

Pronunciation

cù pāi mǎn lù huā

ruò lùn xiū yǎng shì , zhī yǒu jī duō mén 。
dì dāng guī sù chǔ , shì xū yuán 。
zhì zhēn zhì dào , jiǎn yì hé qián kūn 。
kǎn lí bìng shuǐ huǒ , zhǐ shì quán tí , cuì rán yī diǎn cháng cún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.