Traditional

促拍滿路花

個中如薦得,悟了五千言。
金晶飛肘後,透昆侖。
清江九曲,一棹破煙昏。
水擊三千裏,九萬鵬程,化成元是冥鯤。

Simplified

促拍满路花

个中如荐得,悟了五千言。
金晶飞肘后,透昆仑。
清江九曲,一棹破烟昏。
水击三千里,九万鹏程,化成元是冥鲲。

Pronunciation

cù pāi mǎn lù huā

gè zhōng rú jiàn dé , wù liǎo wǔ qiān yán 。
jīn jīng fēi zhǒu hòu , tòu kūn lún 。
qīng jiāng jiǔ qū , yī zhào pò yān hūn 。
shuǐ jī sān qiān lǐ , jiǔ wàn péng chéng , huà chéng yuán shì míng kūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.