Traditional

促拍滿路花

抱元能守一,四大自輕安。
心中須返照,幾曾閑。
金烏銜耀,飛入爛銀盤。
心心心是道,隻在心心,更於何處求仙。
又何須衣冕,燕處欲超然。
榮華能幾日,便雕殘。
修真甚易,積行累功難。
勸君強為善,五濁三途,便為雲島神山。

Simplified

促拍满路花

抱元能守一,四大自轻安。
心中须返照,几曾闲。
金乌衔耀,飞入烂银盘。
心心心是道,只在心心,更於何处求仙。
又何须衣冕,燕处欲超然。
荣华能几日,便凋残。
修真甚易,积行累功难。
劝君强为善,五浊三途,便为云岛神山。

Pronunciation

cù pāi mǎn lù huā

bào yuán néng shǒu yī , sì dà zì qīng ān 。
xīn zhōng xū fǎn zhào , jī zēng xián 。
jīn wū xián yào , fēi rù làn yín pán 。
xīn xīn xīn shì dào , zhī zài xīn xīn , gēng yū hé chǔ qiú xiān 。
yòu hé xū yī miǎn , yàn chǔ yù chāo rán 。
róng huá néng jī rì , biàn diāo cán 。
xiū zhēn shèn yì , jī xíng léi gōng nán 。
quàn jūn qiáng wéi shàn , wǔ zhuó sān tú , biàn wéi yún dǎo shén shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.