Traditional

信州水亭

南檐架短廊,沙路白茫茫。
盡日不歸處,一庭梔子香。

Simplified

信州水亭

南檐架短廊,沙路白茫茫。
尽日不归处,一庭栀子香。

Pronunciation

xìn zhōu shuǐ tíng

nán yán jià duǎn láng , shā lù bái máng máng 。
jìn rì bù guī chǔ , yī tíng zhī zǐ xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.

Comments

Frank Watson's picture

Poetic Translation
 
 
Literal Character Translation
 
Trust State Water Pavilion
 
Southern eaves stand short corridor
Sand road white vast vast
End day not return place
One courtyard gardenia child fragrant
 
 
Literal Word Translation
 
Xinzhou Water Pavilion
 
Southern ledge frame short corridor,
Sand road vast expanse of white.
Finished day not return home,
One courtyard gardenia scent.

Report SPAM