Traditional

候仙亭同諸客醉作

謝安山下空攜妓,柳惲洲邊隻賦詩。
爭及湖亭今日會,嘲花詠水贈蛾眉。

Simplified

候仙亭同诸客醉作

谢安山下空携妓,柳恽洲边只赋诗。
争及湖亭今日会,嘲花咏水赠蛾眉。

Pronunciation

hòu xiān tíng tóng zhū kè zuì zuò

xiè ān shān xià kōng xié jì , liǔ yùn zhōu biān zhī fù shī 。
zhēng jí hú tíng jīn rì huì , cháo huā yǒng shuǐ zèng é méi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.