Traditional

倚杖

倚杖柴門外,踟躕到日斜。
兒童拾筍籜,婦女賣茶芽。
掠岸過漁艇,隔籬聞緯車。
年來詩料別,滿眼是桑麻。

Simplified

倚杖

倚杖柴门外,踟蹰到日斜。
儿童拾笋箨,妇女卖茶芽。
掠岸过渔艇,隔篱闻纬车。
年来诗料别,满眼是桑麻。

Pronunciation

yǐ zhàng

yǐ zhàng chái mén wài , chí chú dào rì xié 。
ér tóng shí sǔn tuò , fù nǚ mài chá yá 。
l nián lái shī liào bié , mǎn yǎn shì sāng má 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.