Traditional

倦眼

看書澀似上羊腸,得睡甘如飲蜜房。
起坐藤床搔短發,數聲畫角報斜陽。

Simplified

倦眼

看书涩似上羊肠,得睡甘如饮蜜房。
起坐藤床搔短发,数声画角报斜阳。

Pronunciation

juàn yǎn

kàn shū sè sì shàng yáng cháng , dé shuì gān rú yǐn mì fáng 。
qǐ zuò téng chuáng sāo duǎn fā , shù shēng huà jiǎo bào xié yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.