Traditional

假山擬宛陵先生體

疊石作小山,埋甕作小潭。
旁為負薪徑,中開釣魚庵。
谷聲應鐘鼓,波影倒松楠。
借問此何許,恐是廬山南。

Simplified

假山拟宛陵先生体

叠石作小山,埋瓮作小潭。
旁为负薪径,中开钓鱼庵。
谷声应钟鼓,波影倒松楠。
借问此何许,恐是庐山南。

Pronunciation

jiǎ shān nǐ wǎn líng xiān shēng tǐ

dié shí zuò xiǎo shān , mái wèng zuò xiǎo tán 。
páng wéi fù xīn jìng , zhōng kāi diào yú ān 。
gǔ shēng yīng zhōng gǔ , bō yǐng dǎo sōng nán 。
jiè wèn cǐ hé xǔ , kǒng shì lú shān nán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.