Traditional

偶作

張翰一杯酒,榮期三樂歌。
聰明傷混沌,煩惱汙頭陀。
簟冷秋生早,階閑日上多。
近來門更靜,無雀可張羅。

Simplified

偶作

张翰一杯酒,荣期三乐歌。
聪明伤混沌,烦恼污头陀。
簟冷秋生早,阶闲日上多。
近来门更静,无雀可张罗。

Pronunciation

ǒu zuò

zhāng hàn yī bēi jiǔ , róng qī sān lè gē 。
cōng míng shāng hùn dùn , fán nǎo wū tóu tuó 。
diàn lěng qiū shēng zǎo , jiē xián rì shàng duō 。
jìn lái mén gēng jìng , wú què kě zhāng luó 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.