Traditional

偶吟

裏巷多通水,林園盡不扃。
松身為外戶,池面是中庭。
元氏詩三帙,陳家酒一瓶。
醉來狂發詠,鄰女映籬聽。

Simplified

偶吟

里巷多通水,林园尽不扃。
松身为外户,池面是中庭。
元氏诗三帙,陈家酒一瓶。
醉来狂发咏,邻女映篱听。

Pronunciation

ǒu yín

lǐ xiàng duō tōng shuǐ , lín yuán jìn bù jiōng 。
sōng shēn wéi wài hù , chí miàn shì zhōng tíng 。
yuán shì shī sān zhì , chén jiā jiǔ yī píng 。
zuì lái kuáng fā yǒng , lín nǚ yìng lí tīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.