Traditional

偶吟

好官病免曾三度,散地歸休已七年。
老自退閑非世棄,貧蒙強健是天憐。
韋荊南去留春服,王侍中來乞酒錢。
便得一年生計足,與君美食復甘眠。

Simplified

偶吟

好官病免曾三度,散地归休已七年。
老自退闲非世弃,贫蒙强健是天怜。
韦荆南去留春服,王侍中来乞酒钱。
便得一年生计足,与君美食复甘眠。

Pronunciation

ǒu yín

hǎo guān bìng miǎn zēng sān dù , sàn dì guī xiū yǐ qī nián 。
lǎo zì tuì xián fēi shì qì , pín mēng qiáng jiàn shì tiān lián 。
wéi jīng nán qù liú chūn fú , wáng shì zhōng lái qǐ jiǔ qián 。
biàn dé yī nián shēng jì zú , yǔ jūn měi shí fù gān mián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.