Traditional

偶詠

禦熱蕉衣健,扶羸竹杖輕。
誦經憑檻立,散藥繞廊行。
暝槿無風落,秋蟲欲雨鳴。
身閑當將息,病亦有心情。

Simplified

偶咏

御热蕉衣健,扶羸竹杖轻。
诵经凭槛立,散药绕廊行。
暝槿无风落,秋虫欲雨鸣。
身闲当将息,病亦有心情。

Pronunciation

ǒu yǒng

yù rè jiāo yī jiàn , fú léi zhú zhàng qīng 。
sòng jīng píng jiàn lì , sàn yào rào láng xíng 。
míng jǐn wú fēng luò , qiū chóng yù yǔ míng 。
shēn xián dāng jiāng xī , bìng yì yǒu xīn qíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.