Traditional

偶宴有懷

遇興尋文客,因歡命酒徒。
春遊憶親故,夜會似京都。
詩思閑仍在,鄉愁醉暫無。
狂來欲起舞,漸見白髭須。

Simplified

偶宴有怀

遇兴寻文客,因欢命酒徒。
春游忆亲故,夜会似京都。
诗思闲仍在,乡愁醉暂无。
狂来欲起舞,渐见白髭须。

Pronunciation

ǒu yàn yǒu huái

yù xīng xún wén kè , yīn huān mìng jiǔ tú 。
chūn yóu yì qīn gù , yè huì sì jīng dū 。
shī sī xián réng zài , xiāng chóu zuì zàn wú 。
kuáng lái yù qǐ wǔ , jiàn jiàn bái zī xū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.