Traditional

偶得北虜金泉酒小酌

草草杯盤莫笑貧,朱櫻羊酪也嘗新。
燈前耳熱顛狂甚,虜酒誰言不醉人?

Simplified

偶得北虏金泉酒小酌

草草杯盘莫笑贫,朱樱羊酪也尝新。
灯前耳热颠狂甚,虏酒谁言不醉人?

Pronunciation

ǒu dé běi lǔ jīn quán jiǔ xiǎo zhuó

cǎo cǎo bēi pán mò xiào pín , zhū yīng yáng lào yě cháng xīn 。
dēng qián ěr rè diān kuáng shèn , lǔ jiǔ shuí yán bù zuì rén ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.