Traditional

偶得石室酒獨飲醉臥覺而有作

初寒思小飲,名酒忽墮前。
素甖手自傾,色若秋澗泉。
浩歌復起舞,與影俱翩僊。
一笑遺宇宙,未覺異少年。
詩人不聞道,苦嘆歲月遷。
豈知汝南市,自有壺中天。
河洛久未復,銅駝棘森然。
秋風歸去來,虛老玉井蓮。

Simplified

偶得石室酒独饮醉卧觉而有作

初寒思小饮,名酒忽堕前。
素甖手自倾,色若秋涧泉。
浩歌复起舞,与影俱翩僊。
一笑遗宇宙,未觉异少年。
诗人不闻道,苦叹岁月迁。
岂知汝南市,自有壶中天。
河洛久未复,铜驼棘森然。
秋风归去来,虚老玉井莲。

Pronunciation

ǒu dé shí shì jiǔ dú yǐn zuì wò jué ér yǒu zuò

chū hán sī xiǎo yǐn , míng jiǔ hū duò qián 。
sù yīng shǒu zì qīng , sè ruò qiū jiàn quán 。
hào gē fù qǐ wǔ , yǔ yǐng jù piān xiān 。
yī xiào yí yǔ zhòu , wèi jué yì shǎo nián 。
shī rén bù wén dào , kǔ tàn suì yuè qiān 。
qǐ zhī rǔ nán shì , zì yǒu hú zhōng tiān 。
hé luò jiǔ wèi fù , tóng tuó jí sēn rán 。
qiū fēng guī qù lái , xū lǎo yù jǐng lián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.