Traditional

偶然二首

楚懷邪亂靈均直,放棄合宜何惻惻。
漢文名聖賈生賢,謫向長沙堪嘆息。
人事多端何足怪,天文至信猶差忒。
月離於畢合滂沱,有時不雨誰能測?
火發城頭魚水裏,救火竭池魚失水。
乖龍藏在牛領中,雷擊龍來牛枉死。
人道蓍神龜骨靈,試蔔魚牛那至此。
六十四卦七十鉆,畢竟不能知所以。

Simplified

偶然二首

楚怀邪乱灵均直,放弃合宜何恻恻。
汉文名圣贾生贤,谪向长沙堪叹息。
人事多端何足怪,天文至信犹差忒。
月离于毕合滂沱,有时不雨谁能测?
火发城头鱼水里,救火竭池鱼失水。
乖龙藏在牛领中,雷击龙来牛枉死。
人道蓍神龟骨灵,试卜鱼牛那至此。
六十四卦七十钻,毕竟不能知所以。

Pronunciation

ǒu rán èr shǒu

chǔ huái xié luàn líng jūn zhí , fàng qì hé yí hé cè cè 。
hàn wén míng shèng jiǎ shēng xián , zhé xiàng cháng shā kān tàn xī 。
rén shì duō duān hé zú guài , tiān wén zhì xìn yóu chà tè 。
yuè lí yú bì hé pāng tuó , yǒu shí bù yǔ shuí néng cè ?
huǒ fā chéng tóu yú shuǐ lǐ , jiù huǒ jié chí yú shī shuǐ 。
guāi lóng cáng zài niú lǐng zhōng , léi jī lóng lái niú wǎng sǐ 。
rén dào shī shén guī gǔ líng , shì bǔ yú niú nà zhì cǐ 。
liù shí sì guà qī shí zuān , bì jìng bù néng zhī suǒ yǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.