Traditional

偶眠

放杯書案上,枕臂火爐前。
老愛尋思事,慵多取次眠。
妻教卸烏帽,婢與展青氈。
便是屏風樣,何勞畫古賢?

Simplified

偶眠

放杯书案上,枕臂火炉前。
老爱寻思事,慵多取次眠。
妻教卸乌帽,婢与展青毡。
便是屏风样,何劳画古贤?

Pronunciation

ǒu mián

fàng bēi shū àn shàng , zhěn bì huǒ lú qián 。
lǎo ài xún sī shì , yōng duō qǔ cì mián 。
qī jiào xiè wū mào , bì yǔ zhǎn qīng zhān 。
biàn shì píng fēng yàng , hé láo huà gǔ xián ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.