Traditional

偶題鄧公

偶因攜酒尋村客,聊復回車訪薜蘿。
且值雪寒相慰問,不妨春暖更經過。
翁居山下年空老,我得人間事校多。
一種共翁頭似雪,翁無衣食自如何。

Simplified

偶题邓公

偶因携酒寻村客,聊复回车访薜萝。
且值雪寒相慰问,不妨春暖更经过。
翁居山下年空老,我得人间事校多。
一种共翁头似雪,翁无衣食自如何。

Pronunciation

ǒu tí dèng gōng

ǒu yīn xié jiǔ xún cūn kè , liáo fù huí chē fǎng bì luó 。
qiě zhí xuě hán xiāng wèi wèn , bù fáng chūn nuǎn gēng jīng guò 。
wēng jū shān xià nián kōng lǎo , wǒ dé rén jiān shì xiào duō 。
yī zhǒng gòng wēng tóu sì xuě , wēng wú yī shí zì rú hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.