Traditional

元家花

今日元家宅,櫻桃發幾枝。
稀稠與顏色,一似去年時。
失卻東園主,春風可得知?

Simplified

元家花

今日元家宅,樱桃发几枝。
稀稠与颜色,一似去年时。
失却东园主,春风可得知?

Pronunciation

yuán jiā huā

jīn rì yuán jiā zhái , yīng táo fā jī zhī 。
xī chóu yǔ yán sè , yī sì qù nián shí 。
shī què dōng yuán zhǔ , chūn fēng kě dé zhī ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.