Traditional

元微之除浙東觀察使,喜得杭越鄰州,先贈長

稽山鏡水歡遊地,犀帶金章榮貴身。
官職比君雖校小,封疆與我且為鄰。
郡樓對玩千峰月,江界平分兩岸春。
杭越風光詩酒主,相看更合與何人。

Simplified

元微之除浙东观察使,喜得杭越邻州,先赠长

稽山镜水欢游地,犀带金章荣贵身。
官职比君虽校小,封疆与我且为邻。
郡楼对玩千峰月,江界平分两岸春。
杭越风光诗酒主,相看更合与何人。

Pronunciation

yuán wēi zhī chú zhè dōng guān chá shǐ , xǐ dé háng yuè lín zhōu , xiān zèng cháng

jī shān jìng shuǐ huān yóu dì , xī dài jīn zhāng róng guì shēn 。
guān zhí bǐ jūn suī xiào xiǎo , fēng jiāng yǔ wǒ qiě wéi lín 。
jùn lóu duì wán qiān fēng yuè , jiāng jiè píng fēn liǎng àn chūn 。
háng yuè fēng guāng shī jiǔ zhǔ , xiāng kàn gēng hé yǔ hé rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.