Traditional

元日讀易

伏義三十余萬歲,傳者太山一毫芒。
春秋雖自魯麟絕,禮樂蓋先秦火亡。
孟軻財能道封建,孔子已不言鴻荒。
於虖易學幸未泯,安得名山處處藏!

Simplified

元日读易

伏义三十余万岁,传者太山一毫芒。
春秋虽自鲁麟绝,礼乐盖先秦火亡。
孟轲财能道封建,孔子已不言鸿荒。
於虖易学幸未泯,安得名山处处藏!

Pronunciation

yuán rì dú yì

fú yì sān shí yú wàn suì , chuán zhě tài shān yī háo máng 。
chūn qiū suī zì lǔ lín jué , lǐ lè gài xiān qín huǒ wáng 。
mèng kē cái néng dào fēng jiàn , kǒng zǐ yǐ bù yán hóng huāng 。
yū hū yì xué xìng wèi mǐn , ān dé míng shān chǔ chǔ cáng !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.