Traditional

元日

爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。
千門萬戶瞳瞳日,總把新桃換舊符。

Simplified

元日

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。
千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。

Pronounciation

yuán rì

bào zhú shēng zhōng yī suì chú , chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū 。
qiān mén wàn hù tóng tóng rì , zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.