Traditional

元朝(一作幽州元日)

今歲元日樂,不謝往年春。
知向來心道,誰為昨夜人。

Simplified

元朝(一作幽州元日)

今岁元日乐,不谢往年春。
知向来心道,谁为昨夜人。

Pronunciation

yuán zhāo ( yī zuò yōu zhōu yuán rì )

jīn suì yuán rì lè , bù xiè wǎng nián chūn 。
zhī xiàng lái xīn dào , shuí wéi zuó yè rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.