Traditional

先少師宣和初有贈晁公以道詩雲奴愛才如蕭

仕不逢時勇退耕,閉門自號景迂生。
遠聞佳士輒心許,老見異書猶眼明。
奴愛才如蕭穎士;婢知詩似鄭康成。
早孤遇事偏多感,欲續殘章涕已傾。

Simplified

先少师宣和初有赠晁公以道诗云奴爱才如萧

仕不逢时勇退耕,闭门自号景迂生。
远闻佳士辄心许,老见异书犹眼明。
奴爱才如萧颖士;婢知诗似郑康成。
早孤遇事偏多感,欲续残章涕已倾。

Pronunciation

xiān shǎo shī xuān hé chū yǒu zèng cháo gōng yǐ dào shī yún nú ài cái rú xiāo

shì bù féng shí yǒng tuì gēng , bì mén zì hào jǐng yū shēng 。
yuǎn wén jiā shì zhé xīn xǔ , lǎo jiàn yì shū yóu yǎn míng 。
nú ài cái rú xiāo yǐng shì û bì zhī shī sì zhèng kāng chéng 。
zǎo gū yù shì piān duō gǎn , yù xù cán zhāng tì yǐ qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.