Traditional

光、威、裒姊妹三人少孤而始妍乃有是作…因

昔聞南國容華少,今日東鄰姊妹三。
妝閣相看鸚鵡賦,碧窗應繡鳳凰衫。
紅芳滿院參差折,綠醑盈杯次第銜。
恐向瑤池曾作女,謫來塵世未為男。
文姬有貌終堪比,西子無言我更慚。
一曲艷歌琴杳杳,四弦輕撥語喃喃。
當臺競鬥青絲發,對月爭誇白玉簪。
小有洞中松露滴,大羅天上柳煙含。
但能為雨心長在,不怕吹簫事未諳。
阿母幾嗔花下語,潘郎曾向夢中參。
暫持清句魂猶斷,若睹紅顏死亦甘。
悵望佳人何處在,行雲歸北又歸南。

Simplified

光、威、裒姊妹三人少孤而始妍乃有是作…因

昔闻南国容华少,今日东邻姊妹三。
妆阁相看鹦鹉赋,碧窗应绣凤凰衫。
红芳满院参差折,绿醑盈杯次第衔。
恐向瑶池曾作女,谪来尘世未为男。
文姬有貌终堪比,西子无言我更惭。
一曲艳歌琴杳杳,四弦轻拨语喃喃。
当台竞斗青丝发,对月争夸白玉簪。
小有洞中松露滴,大罗天上柳烟含。
但能为雨心长在,不怕吹箫事未谙。
阿母几嗔花下语,潘郎曾向梦中参。
暂持清句魂犹断,若睹红颜死亦甘。
怅望佳人何处在,行云归北又归南。

Pronunciation

guāng b wēi b póu zǐ mèi sān rén shǎo gū ér shǐ yán nǎi yǒu shì zuò m yīn

xī wén nán guó róng huá shǎo , jīn rì dōng lín zǐ mèi sān 。
zhuāng gé xiāng kàn yīng wǔ fù , bì chuāng yīng xiù fèng huáng shān 。
hóng fāng mǎn yuàn cān chà zhē , lǜ xǔ yíng bēi cì dì xián 。
kǒng xiàng yáo chí zēng zuò nǚ , zhé lái chén shì wèi wéi nán 。
wén jī yǒu mào zhōng kān bǐ , xī zǐ wú yán wǒ gēng cán 。
yī qū yàn gē qín yǎo yǎo , sì xián qīng bō yǔ nán nán 。
dāng tái jìng dǒu qīng sī fā , duì yuè zhēng kuā bái yù zān 。
xiǎo yǒu dòng zhōng sōng lù dī , dà luó tiān shàng liǔ yān hán 。
dàn néng wéi yǔ xīn cháng zài , bù pà chuī xiāo shì wèi ān 。
ā mǔ jī chēn huā xià yǔ , pān láng zēng xiàng mèng zhōng cān 。
zàn chí qīng jù hún yóu duàn , ruò dǔ hóng yán sǐ yì gān 。
chàng wàng jiā rén hé chǔ zài , xíng yún guī běi yòu guī nán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.