Traditional

入東陽峽與李明府舟前後不相及

東巖初解纜,南浦遂離群。
出沒同洲島,沿洄異渚濆。
風煙猶可望,歌笑浩難聞。
路轉青山合,峰回白日曛。
奔濤上漫漫,積水下沄沄。
倏忽猶疑及,差池復兩分。
離離間遠樹,藹藹沒遙氛。
地上巴陵道,星連牛鬥文。
孤狖啼寒月,哀鴻叫斷雲。
仙舟不可見,搖思坐氛氳。

Simplified

入东阳峡与李明府舟前後不相及

东岩初解缆,南浦遂离群。
出没同洲岛,沿洄异渚濆。
风烟犹可望,歌笑浩难闻。
路转青山合,峰回白日曛。
奔涛上漫漫,积水下沄沄。
倏忽犹疑及,差池复两分。
离离间远树,蔼蔼没遥氛。
地上巴陵道,星连牛斗文。
孤狖啼寒月,哀鸿叫断云。
仙舟不可见,摇思坐氛氲。

Pronunciation

rù dōng yáng xiá yǔ lǐ míng fǔ zhōu qián hòu bù xiāng jí

dōng yán chū jiě lǎn , nán pǔ suì lí qún 。
chū méi tóng zhōu dǎo , yán huí yì zhǔ fén 。
fēng yān yóu kě wàng , gē xiào hào nán wén 。
lù zhuǎn qīng shān hé , fēng huí bái rì xūn 。
bēn tāo shàng màn màn , jī shuǐ xià yún yún 。
shū hū yóu yí jí , chà chí fù liǎng fēn 。
lí lí jiān yuǎn shù , ǎi ǎi méi yáo fēn 。
dì shàng bā líng dào , xīng lián niú dǒu wén 。
gū yòu tí hán yuè , āi hóng jiào duàn yún 。
xiān zhōu bù kě jiàn , yáo sī zuò fēn yūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.