Traditional

入峽次巴東

不知遠郡何時到,猶喜全家此去同。
萬裏王程三峽外,百年生計一舟中。
巫山暮足沾花雨,隴水春多逆浪風。
兩片紅旌數聲鼓,使君艛艓上巴東。

Simplified

入峡次巴东

不知远郡何时到,犹喜全家此去同。
万里王程三峡外,百年生计一舟中。
巫山暮足沾花雨,陇水春多逆浪风。
两片红旌数声鼓,使君艛艓上巴东。

Pronunciation

rù xiá cì bā dōng

bù zhī yuǎn jùn hé shí dào , yóu xǐ quán jiā cǐ qù tóng 。
wàn lǐ wáng chéng sān xiá wài , bǎi nián shēng jì yī zhōu zhōng 。
wū shān mù zú zhān huā yǔ , lǒng shuǐ chūn duō nì làng fēng 。
liǎng piàn hóng jīng shù shēng gǔ , shǐ jūn lóu dié shàng bā dōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.