Traditional

入彭城館詩

襄君前建國。
項氏昔棱威。
鶃飛傷楚戰。
雞鳴悲漢圍。
年代殊氓俗。
風雲更盛衰。
水流浮磬動。
山喧雙翟飛。
夏余花欲盡。
秋近燕將稀。
槐庭垂綠穗。
蓮浦落紅衣。
徒知日雲暮。
不見舞雩歸。

Simplified

入彭城馆诗

襄君前建国。
项氏昔棱威。
鶃飞伤楚战。
鸡鸣悲汉围。
年代殊氓俗。
风云更盛衰。
水流浮磬动。
山喧双翟飞。
夏余花欲尽。
秋近燕将稀。
槐庭垂绿穗。
莲浦落红衣。
徒知日云暮。
不见舞雩归。

Pronunciation

rù péng chéng guǎn shī

xiāng jūn qián jiàn guó , xiàng shì xī léng wēi , yì fēi shāng chǔ zhàn , jī míng bēi hàn wéi , nián dài shū méng sú , fēng yún gēng shèng shuāi , shuǐ liú fú qìng dòng , shān xuān shuāng dí fēi , xià yú huā yù jìn , qiū jìn yàn jiāng xī , huái tíng chuí lǜ suì , lián pǔ luò hóng yī , tú zhī rì yún mù , bù jiàn wǔ yú guī ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.