Traditional

入梅

今年入梅日,雲腳垂到地。
芬香小麥面,展轉北窗睡。
甲夜聞雨聲,起拜造物賜。
三登於此蔔,一飽可坐致。
語兒高爾囷,戒婦豐爾饋。
擊壤歌太平,門無督租吏。

Simplified

入梅

今年入梅日,云脚垂到地。
芬香小麦面,展转北窗睡。
甲夜闻雨声,起拜造物赐。
三登于此卜,一饱可坐致。
语儿高尔囷,戒妇丰尔馈。
击壤歌太平,门无督租吏。

Pronunciation

rù méi

jīn nián rù méi rì , yún jiǎo chuí dào dì 。
fēn xiāng xiǎo mài miàn , zhǎn zhuǎn běi chuāng shuì 。
jiǎ yè wén yǔ shēng , qǐ bài zào wù cì 。
sān dēng yú cǐ bǔ , yī bǎo kě zuò zhì 。
yǔ ér gāo ěr qūn , jiè fù fēng ěr kuì 。
jī rǎng gē tài píng , mén wú dū zū lì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.