Traditional

入海二首

乘桴入南海,海曠不可臨。
茫茫失方面,混混如凝陰。
雲山相出沒,天地互浮沈。
萬裏無涯際,雲何測廣深。
潮波自盈縮,安得會虛心。
海上三神山,逍遙集眾仙。
靈心豈不同,變化無常全。
龍伯如人類,一釣兩鰲連。
金臺此淪沒,玉真時播遷。
問子勞何事,江上泣經年。
隰中生紅草,所美非美然。

Simplified

入海二首

乘桴入南海,海旷不可临。
茫茫失方面,混混如凝阴。
云山相出没,天地互浮沉。
万里无涯际,云何测广深。
潮波自盈缩,安得会虚心。
海上三神山,逍遥集众仙。
灵心岂不同,变化无常全。
龙伯如人类,一钓两鳌连。
金台此沦没,玉真时播迁。
问子劳何事,江上泣经年。
隰中生红草,所美非美然。

Pronunciation

rù hǎi èr shǒu

chéng fú rù nán hǎi , hǎi kuàng bù kě lín 。
máng máng shī fāng miàn , hùn hùn rú níng yīn 。
yún shān xiāng chū méi , tiān dì hù fú chén 。
wàn lǐ wú yá jì , yún hé cè guǎng shēn 。
cháo bō zì yíng suō , ān dé huì xū xīn 。
hǎi shàng sān shén shān , xiāo yáo jí zhòng xiān 。
líng xīn qǐ bù tóng , biàn huà wú cháng quán 。
lóng bó rú rén lèi , yī diào liǎng áo lián 。
jīn tái cǐ lún méi , yù zhēn shí bō qiān 。
wèn zǐ láo hé shì , jiāng shàng qì jīng nián 。
xí zhōng shēng hóng cǎo , suǒ měi fēi měi rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.