Traditional

入白沙渚,夤緣二十五裏至石窟山下,懷天臺

遠嶼靄將夕,玩幽行自遲。
歸人不計日,流水閑相隨。
輟棹古崖口,捫蘿春景遲。
偶因回舟次,寧與前山期。
對此瑤草色,懷君瓊樹枝。
浮雲去寂寞,白鳥相因依。
何事愛高隱,但令勞遠思。
窮年臥海嶠,永望愁天涯。
吾亦從此去,扁舟何所之。
迢迢江上帆,千裏東風吹。

Simplified

入白沙渚,夤缘二十五里至石窟山下,怀天台

远屿霭将夕,玩幽行自迟。
归人不计日,流水闲相随。
辍棹古崖口,扪萝春景迟。
偶因回舟次,宁与前山期。
对此瑶草色,怀君琼树枝。
浮云去寂寞,白鸟相因依。
何事爱高隐,但令劳远思。
穷年卧海峤,永望愁天涯。
吾亦从此去,扁舟何所之。
迢迢江上帆,千里东风吹。

Pronunciation

rù bái shā zhǔ , yín yuán èr shí wǔ lǐ zhì shí kū shān xià , huái tiān tái

yuǎn yǔ ǎi jiāng xī , wán yōu xíng zì chí 。
guī rén bù jì rì , liú shuǐ xián xiāng suí 。
chuò zhào gǔ yá kǒu , mén luó chūn jǐng chí 。
ǒu yīn huí zhōu cì , níng yǔ qián shān qī 。
duì cǐ yáo cǎo sè , huái jūn qióng shù zhī 。
fú yún qù jì mò , bái niǎo xiāng yīn yī 。
hé shì ài gāo yǐn , dàn líng láo yuǎn sī 。
qióng nián wò hǎi jiào , yǒng wàng chóu tiān yá 。
wú yì cóng cǐ qù , biǎn zhōu hé suǒ zhī 。
tiáo tiáo jiāng shàng fān , qiān lǐ dōng fēng chuī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.