Traditional

入百丈澗見桃花晚開

百丈深澗裏,過時花欲妍。
應緣地勢下,遂使春風偏。

Simplified

入百丈涧见桃花晚开

百丈深涧里,过时花欲妍。
应缘地势下,遂使春风偏。

Pronunciation

rù bǎi zhàng jiàn jiàn táo huā wǎn kāi

bǎi zhàng shēn jiàn lǐ , guò shí huā yù yán 。
yīng yuán dì shì xià , suì shǐ chūn fēng piān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.