Traditional

入都

葵莧登盤酒可賒,豈知扶病又離家。
朝行打岸濤頭惡,夜宿垂天鬥柄斜。
不恨山林淹歲月,但悲道路困風沙。
鄰翁好為看耕隴,行矣東歸一笑嘩。

Simplified

入都

葵苋登盘酒可赊,岂知扶病又离家。
朝行打岸涛头恶,夜宿垂天斗柄斜。
不恨山林淹岁月,但悲道路困风沙。
邻翁好为看耕陇,行矣东归一笑哗。

Pronunciation

rù dū

kuí xiàn dēng pán jiǔ kě shē , qǐ zhī fú bìng yòu lí jiā 。
zhāo xíng dǎ àn tāo tóu è , yè sù chuí tiān dǒu bǐng xié 。
bù hèn shān lín yān suì yuè , dàn bēi dào lù kùn fēng shā 。
lín wēng hǎo wéi kàn gēng lǒng , xíng yǐ dōng guī yī xiào huá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.