Traditional

八十四吟

八十仍逾四,遲留未告行。
筮言災退散,醫賀脈和平。
耕牧猶能力,癡頑每自驚。
所嗟經學廢,心媿濟南生。

Simplified

八十四吟

八十仍逾四,迟留未告行。
筮言灾退散,医贺脉和平。
耕牧犹能力,痴顽每自惊。
所嗟经学废,心媿济南生。

Pronunciation

bā shí sì yín

bā shí réng yú sì , chí liú wèi gào xíng 。
shì yán zāi tuì sàn , yī hè mài hé píng 。
gēng mù yóu néng lì , chī wán měi zì jīng 。
suǒ jiē jīng xué fèi , xīn kuì jì nán shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.