Traditional

八聲甘州

每逢人,都道早歸休,何曾猛歸來。
有邵平瓜圃,淵明菊徑,誰肯徘徊。
底是無波去處,空弄一竿桅。
富貴非吾事,野馬浮埃。
況值清和時候,正青梅未熟,煮酒新開。
共倒冠落佩,寧使別人猜。
滿朱檐,殘花敗絮,欲問君,移取石榴栽。
青湖上,低低架屋,淺淺銜杯。

Simplified

八声甘州

每逢人,都道早归休,何曾猛归来。
有邵平瓜圃,渊明菊径,谁肯徘徊。
底是无波去处,空弄一竿桅。
富贵非吾事,野马浮埃。
况值清和时候,正青梅未熟,煮酒新开。
共倒冠落佩,宁使别人猜。
满朱檐,残花败絮,欲问君,移取石榴栽。
青湖上,低低架屋,浅浅衔杯。

Pronunciation

bā shēng gān zhōu

měi féng rén , dū dào zǎo guī xiū , hé zēng měng guī lái 。
yǒu shào píng guā pǔ , yuān míng jú jìng , shuí kěn pái huái 。
dǐ shì wú bō qù chǔ , kōng nòng yī gān wéi 。
fù guì fēi wú shì , yě mǎ fú āi 。
kuàng zhí qīng hé shí hòu , zhèng qīng méi wèi shú , zhǔ jiǔ xīn kāi 。
gòng dǎo guān luò pèi , níng shǐ bié rén cāi 。
mǎn zhū yán , cán huā bài xù , yù wèn jūn , yí qǔ shí liú zāi 。
qīng hú shàng , dī dī jià wū , qiǎn qiǎn xián bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.