Traditional

八月二十三夜夢中作

道士上天鵝一隻,老僧住庵雲半間。
去來盡向無心得,癡黠相除到處閑。
江山千裏互明晦,魚鳥十年相往還。
高巖縹緲人不到,醉中為子題其顏。

Simplified

八月二十三夜梦中作

道士上天鹅一只,老僧住庵云半间。
去来尽向无心得,痴黠相除到处闲。
江山千里互明晦,鱼鸟十年相往还。
高岩缥缈人不到,醉中为子题其颜。

Pronunciation

bā yuè èr shí sān yè mèng zhōng zuò

dào shì shàng tiān é yī zhī , lǎo sēng zhù ān yún bàn jiān 。
qù lái jìn xiàng wú xīn dé , chī xiá xiāng chú dào chǔ xián 。
jiāng shān qiān lǐ hù míng huì , yú niǎo shí nián xiāng wǎng huán 。
gāo yán piǎo miǎo rén bù dào , zuì zhōng wéi zǐ tí qí yán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.