Traditional

八月二十二日嘉州大閱

陌上弓刀擁寓公,水邊旌旆卷秋風。
書生又試戎衣窄,山郡新添畫角雄。
早事樞庭虛畫策,晚遊幕府媿無功。
草間鼠輩何勞磔,要挽天河洗洛嵩。

Simplified

八月二十二日嘉州大阅

陌上弓刀拥寓公,水边旌旆卷秋风。
书生又试戎衣窄,山郡新添画角雄。
早事枢庭虚画策,晚游幕府媿无功。
草间鼠辈何劳磔,要挽天河洗洛嵩。

Pronunciation

bā yuè èr shí èr rì jiā zhōu dà yuè

mò shàng gōng dāo yōng yù gōng , shuǐ biān jīng pèi juàn qiū fēng 。
shū shēng yòu shì róng yī zhǎi , shān jùn xīn tiān huà jiǎo xióng 。
zǎo shì shū tíng xū huà cè , wǎn yóu mù fǔ kuì wú gōng 。
cǎo jiān shǔ bèi hé láo zhé , yào wǎn tiān hé xǐ luò sōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.