Traditional

八月五日歌

四月八日明星出,摩耶夫人降前佛。
八月五日佳氣新,昭成太後生聖人。
開元九年燕公說,奉詔聽置千秋節。
丹青廟裏貯姚宋,花萼樓中宴岐薛。
清樂靈香幾處聞,鸞歌鳳吹動祥雲。
已於武庫見靈鳥,仍向晉山逢老君。
率土普天無不樂,河清海晏窮寥廓。
梨園弟子傳法曲,張果先生進仙藥。
玉座淒涼遊帝京,悲翁回首望承明。
雲韶九奏杳然遠,唯有五陵松柏聲。

Simplified

八月五日歌

四月八日明星出,摩耶夫人降前佛。
八月五日佳气新,昭成太后生圣人。
开元九年燕公说,奉诏听置千秋节。
丹青庙里贮姚宋,花萼楼中宴岐薛。
清乐灵香几处闻,鸾歌凤吹动祥云。
已于武库见灵鸟,仍向晋山逢老君。
率土普天无不乐,河清海晏穷寥廓。
梨园弟子传法曲,张果先生进仙药。
玉座凄凉游帝京,悲翁回首望承明。
云韶九奏杳然远,唯有五陵松柏声。

Pronunciation

bā yuè wǔ rì gē

sì yuè bā rì míng xīng chū , mó yé fū rén jiàng qián fó 。
bā yuè wǔ rì jiā qì xīn , zhāo chéng tài hòu shēng shèng rén 。
kāi yuán jiǔ nián yàn gōng shuō , fèng zhào tīng zhì qiān qiū jié 。
dān qīng miào lǐ zhù yáo sòng , huā è lóu zhōng yàn qí xuē 。
qīng lè líng xiāng jī chǔ wén , luán gē fèng chuī dòng xiáng yún 。
yǐ yú wǔ kù jiàn líng niǎo , réng xiàng jìn shān féng lǎo jūn 。
shuài tǔ pǔ tiān wú bù lè , hé qīng hǎi yàn qióng liáo kuò 。
lí yuán dì zǐ chuán fǎ qū , zhāng guǒ xiān shēng jìn xiān yào 。
yù zuò qī liáng yóu dì jīng , bēi wēng huí shǒu wàng chéng míng 。
yún sháo jiǔ zòu yǎo rán yuǎn , wéi yǒu wǔ líng sōng bǎi shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.