Traditional

八月十五日夜湓亭望月

昔年八月十五夜,曲江池畔杏園邊。
今年八月十五夜,湓浦沙頭水館前。
西北望鄉何處是?
東南見月幾回圓。
臨風一嘆無人會,今夜清光似往年。

Simplified

八月十五日夜湓亭望月

昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。
今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。
西北望乡何处是?
东南见月几回圆。
临风一叹无人会,今夜清光似往年。

Pronunciation

bā yuè shí wǔ rì yè pén tíng wàng yuè

xī nián bā yuè shí wǔ yè , qū jiāng chí pàn xìng yuán biān 。
jīn nián bā yuè shí wǔ yè , pén pǔ shā tóu shuǐ guǎn qián 。
xī běi wàng xiāng hé chǔ shì ?
dōng nán jiàn yuè jī huí yuán 。
lín fēng yī tàn wú rén huì , jīn yè qīng guāng sì wǎng nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.