Traditional

八月四日夜夢中作

太華巉巉敷水長,白驢依舊系斜陽。
山深乳洞藥爐冷,花發雲房醅甕香。
鄰叟一樽迎谷口,蠻童三髻拜溪傍。
中原俯仰成今古,物外自閑人自忙。

Simplified

八月四日夜梦中作

太华巉巉敷水长,白驴依旧系斜阳。
山深乳洞药炉冷,花发云房醅瓮香。
邻叟一樽迎谷口,蛮童三髻拜溪傍。
中原俯仰成今古,物外自闲人自忙。

Pronunciation

bā yuè sì rì yè mèng zhōng zuò

tài huá chán chán fū shuǐ cháng , bái lǘ yī jiù xì xié yáng 。
shān shēn rǔ dòng yào lú lěng , huā fā yún fáng pēi wèng xiāng 。
lín sǒu yī zūn yíng gǔ kǒu , mán tóng sān jì bài xī bàng 。
zhōng yuán fǔ yǎng chéng jīn gǔ , wù wài zì xián rén zì máng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.