Traditional

八駿圖

穆王八駿天馬駒,後人愛之寫為圖。
背如龍兮頸如象,骨竦筋高脂肉壯。
日行萬裏速如飛,穆王獨乘何所之?
四荒八極踏欲遍,三十二蹄無歇時。
屬車軸折趁不及,黃屋草生棄若遺。
瑤池西赴王母宴,七廟經年不親薦。
璧臺南與盛姬遊,明堂不復朝諸侯。
白雲黃竹歌聲動,一人荒樂萬人愁。
周從後稷至文武,積德累功世勤苦。
豈知才及四代孫,心輕王業如灰土。
由來尤物不在大,能蕩君心則為害。
文帝卻之不肯乘,千裏馬去漢道興。
穆王得之不為戒,八駿駒來周室壞。
至今此物世稱珍,不知房星之精下為怪。
八駿圖,君莫愛。

Simplified

八骏图

穆王八骏天马驹,后人爱之写为图。
背如龙兮颈如象,骨竦筋高脂肉壮。
日行万里速如飞,穆王独乘何所之?
四荒八极踏欲遍,三十二蹄无歇时。
属车轴折趁不及,黄屋草生弃若遗。
瑶池西赴王母宴,七庙经年不亲荐。
璧台南与盛姬游,明堂不复朝诸侯。
白云黄竹歌声动,一人荒乐万人愁。
周从后稷至文武,积德累功世勤苦。
岂知才及四代孙,心轻王业如灰土。
由来尤物不在大,能荡君心则为害。
文帝却之不肯乘,千里马去汉道兴。
穆王得之不为戒,八骏驹来周室坏。
至今此物世称珍,不知房星之精下为怪。
八骏图,君莫爱。

Pronunciation

bā jùn tú

mù wáng bā jùn tiān mǎ jū , hòu rén ài zhī xiě wéi tú 。
bèi rú lóng xī jǐng rú xiàng , gǔ sǒng jīn gāo zhī ròu zhuàng 。
rì xíng wàn lǐ sù rú fēi , mù wáng dú chéng hé suǒ zhī ?
sì huāng bā jí tà yù biàn , sān shí èr tí wú xiē shí 。
shǔ chē zhóu zhē chèn bù jí , huáng wū cǎo shēng qì ruò yí 。
yáo chí xī fù wáng mǔ yàn , qī miào jīng nián bù qīn jiàn 。
bì tái nán yǔ shèng jī yóu , míng táng bù fù zhāo zhū hóu 。
bái yún huáng zhú gē shēng dòng , yī rén huāng lè wàn rén chóu 。
zhōu cóng hòu jì zhì wén wǔ , jī dé léi gōng shì qín kǔ 。
qǐ zhī cái jí sì dài sūn , xīn qīng wáng yè rú huī tǔ 。
yóu lái yóu wù bù zài dà , néng dàng jūn xīn zé wéi hài 。
wén dì què zhī bù kěn chéng , qiān lǐ mǎ qù hàn dào xīng 。
mù wáng dé zhī bù wéi jiè , bā jùn jū lái zhōu shì huài 。
zhì jīn cǐ wù shì chēng zhēn , bù zhī fáng xīng zhī jīng xià wéi guài 。
bā jùn tú , jūn mò ài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.