Traditional

公子行

輕薄兒,面如玉,紫陌春風纏馬足。
雙鐙懸金縷鶻飛,長衫刺雪生犀束。
綠槐夾道陰初成,珊瑚幾節敵流星。
紅肌拂拂酒光獰,當街背拉金吾行。
朝遊冬冬鼓聲發,暮遊冬冬鼓聲絕。
入門不肯自升堂,美人扶踏金階月。

Simplified

公子行

轻薄儿,面如玉,紫陌春风缠马足。
双镫悬金缕鹘飞,长衫刺雪生犀束。
绿槐夹道阴初成,珊瑚几节敌流星。
红肌拂拂酒光狞,当街背拉金吾行。
朝游冬冬鼓声发,暮游冬冬鼓声绝。
入门不肯自升堂,美人扶踏金阶月。

Pronunciation

gōng zǐ xíng

qīng báo ér , miàn rú yù , zǐ mò chūn fēng chán mǎ zú 。
shuāng dèng xuán jīn lǚ gǔ fēi , cháng shān cì xuě shēng xī shù 。
lǜ huái jiā dào yīn chū chéng , shān hú jī jié dí liú xīng 。
hóng jī fú fú jiǔ guāng níng , dāng jiē bèi lā jīn wú xíng 。
zhāo yóu dōng dōng gǔ shēng fā , mù yóu dōng dōng gǔ shēng jué 。
rù mén bù kěn zì shēng táng , měi rén fú tà jīn jiē yuè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.