Traditional

六十六

七十欠四歲,此生那足論。
每因悲物故,還且喜身存。
安得頭長黑?
爭教眼不昏?
交遊成拱木,婢仆見曾孫。
瘦覺腰金重,衰憐鬢雪繁。
將何理老病,應付與空門?

Simplified

六十六

七十欠四岁,此生那足论。
每因悲物故,还且喜身存。
安得头长黑?
争教眼不昏?
交游成拱木,婢仆见曾孙。
瘦觉腰金重,衰怜鬓雪繁。
将何理老病,应付与空门?

Pronunciation

liù shí liù

qī shí qiàn sì suì , cǐ shēng nà zú lùn 。
měi yīn bēi wù gù , huán qiě xǐ shēn cún 。
ān dé tóu cháng hēi ?
zhēng jiào yǎn bù hūn ?
jiāo yóu chéng gǒng mù , bì pū jiàn zēng sūn 。
shòu jué yāo jīn zhòng , shuāi lián bìn xuě fán 。
jiāng hé lǐ lǎo bìng , yīng fù yǔ kōng mén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.