Traditional

六州歌頭 題萬裏江山圖

詩成雪嶺,畫裏見岷峨。
浮錦水,歷灩滪,滅坡陀。
匯江沱。
喚醒高唐殘夢,動奇思,聞巴唱,觀楚舞,邀宋玉,訪巫娥。
擬賦招魂九辯,空目斷雲樹煙蘿。
渺湘靈不見,木落洞庭波。
撫卷長哦。
重摩娑。
問南樓月,癡老子,興不淺,意如何。
千載後,多少恨,付漁蓑。
醉時歌。
日暮天門遠,愁欲滴,兩青蛾。
曾一舸。
奇絕處,半經過。
萬古金焦偉觀,鯨鰲背,盡意婆娑。
更乘槎欲就,織女看飛梭。
直到銀河。

Simplified

六州歌头 题万里江山图

诗成雪岭,画里见岷峨。
浮锦水,历滟滪,灭坡陀。
汇江沱。
唤醒高唐残梦,动奇思,闻巴唱,观楚舞,邀宋玉,访巫娥。
拟赋招魂九辩,空目断云树烟萝。
渺湘灵不见,木落洞庭波。
抚卷长哦。
重摩娑。
问南楼月,痴老子,兴不浅,意如何。
千载后,多少恨,付渔蓑。
醉时歌。
日暮天门远,愁欲滴,两青蛾。
曾一舸。
奇绝处,半经过。
万古金焦伟观,鲸鳌背,尽意婆娑。
更乘槎欲就,织女看飞梭。
直到银河。

Pronunciation

liù zhōu gē tóu tí wàn lǐ jiāng shān tú

shī chéng xuě lǐng , huà lǐ jiàn mín é 。
fú jǐn shuǐ , lì yàn yù , miè pō tuó 。
huì jiāng tuó 。
huàn xǐng gāo táng cán mèng , dòng qí sī , wén bā chàng , guān chǔ wǔ , yāo sòng yù , fǎng wū é 。
nǐ fù zhāo hún jiǔ biàn , kōng mù duàn yún shù yān luó 。
miǎo xiāng líng bù jiàn , mù luò dòng tíng bō 。
fǔ juàn cháng ó 。
zhòng mó suō 。
wèn nán lóu yuè , chī lǎo zǐ , xīng bù qiǎn , yì rú hé 。
qiān zài hòu , duō shǎo hèn , fù yú suō 。
zuì shí gē 。
rì mù tiān mén yuǎn , chóu yù dī , liǎng qīng é 。
zēng yī gě 。
qí jué chǔ , bàn jīng guò 。
wàn gǔ jīn jiāo wěi guān , jīng áo bèi , jìn yì pó suō 。
gēng chéng chá yù jiù , zhī nǚ kàn fēi suō 。
zhí dào yín hé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.